فرم استخدام

خانه/فرم استخدام
فرم استخدام ۱۳۹۶-۶-۱۴ ۰۹:۵۵:۱۱ +۰۴:۳۰

درخواست شغل

مشخصات فردی
انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

مشخصات همسر و فرزندان
مشخصات افراد خانواده
مشخصات و سوابق تحصیلی
انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

مشخصات سوابق کاری
معرف

نام دو تن از کسانی که شما را می شناسند و از بستگان شما نباشند را معرفی نمائید

لطفاً بطور دقیق ذکرنموده و از درج عبارت توافقی خودداری کنید

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB - فایل بصورت pdf ارسال شود

CAPTCHA
لطفا صبر کنید