درخواست نمایندگی

خانه/درخواست نمایندگی
درخواست نمایندگی ۱۳۹۶-۶-۱۴ ۰۷:۴۱:۳۸ +۰۴:۳۰
مشخصات متقاضی
انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

مشخصات شرکت/پخش
انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

مشخصات هیئت مدیره/ شرکاء
اطلاعات مورد نیاز

سابقه فعالیت بر حسب سال درج گردد

در صورت استیجاری بودن دفتر کار تکمیل گردد

به متر مربع درج گردد

در صورت استیجاری انبار بودن تکمیل گردد

به متر مربع درج گردد

مشخصات نمایندگی های اخذ شده
نوع و تعداد مشتریان

مشتریان داروخانه های شرکت

اطلاعات حساب

به نفر درج نمائید

به نفر درج نمائید

به نفر درج نمائید

به نفر درج نمائید

به نفر درج نمائید

به نفر درج نمائید

به نفر درج نمائید

به نفر درج نمائید

به نفر درج نمائید

به نفر درج نمائید

به نفر درج نمائید

به دستگاه درج نمائید

به ساعت درج نمائید

به ساعت درج نمائید

در صورت سفارش گیری آنلاین

در صورت نیاز به مطالب بیشتر در برگه جداگانه نوشته و از طریق فایل ضمبمه زیر ارسال نمائید.

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

در صورت نیاز به مطالب بیشتر در برگه جداگانه نوشته و از طریق فایل ضمبمه زیر ارسال نمائید.

در صورت نیاز به مطالب بیشتر در برگه جداگانه نوشته و از طریق فایل ضمبمه زیر ارسال نمائید.

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

نام و نام خانوادگی متقاضی

CAPTCHA
لطفا صبر کنید